Krioterapia – jak często?

Krioterapia jest to leczenie bólu za pomocą zimna. Metoda ta, choć wywodzi się ze Starożytnego Egiptu, dopiero wiele tysięcy lat później doczekała się swoich entuzjastów. Wielu pacjentów zastanawia się jednak ile …

Jaki pistolet lakierniczy dla amatora wybrać?

Jaki pistolet lakierniczy na początek będzie najlepszy? Wydawać by się mogło, że zmiana koloru samochodu czy motoru możliwa jest tylko i wyłącznie w profesjonalnych warsztatach. Nic z tych rzeczy, a tego …

Jakie powierzchnie można poddać piaskowaniu?

Przygotowanie powierzchni do dalszego użytku jest niesamowicie ważne. Niezależnie od tego, w jaki sposób materiał ma zostać dalej wykorzystany, należy go do tego dostosować. Zazwyczaj obróbka nie kończy się po jednym …

hala

Większość osób kojarzy oznakowanie poziome jako pasy i linie malowane na jezdniach. Linie ciągłe i przerywane, oznaczenia zjazdów do zatoczek autobusowych czy duże napisy TAXI w pobliżu postojów.  Oznakowanie tego typu mogą stanowić nie tylko uzupełniające oznaczenia stosowane w ruchu po drogach i autostradach, ale również elementy organizujące ruch na parkingach czy działalność  produkcyjną w halach produkcyjnych oraz magazynach. Czym jest oznakowanie poziome i jakie powinno spełniać warunki techniczne?

Oznakowanie poziome dróg i parkingów

Oznakowanie poziome dróg stanowi  jeden z elementów  systemu oznaczeń, służących organizacji ruchu kołowego po drogach publicznych. Oznaczenia takiego rodzaju występować mogą samodzielnie, często jednak odczytywać należy je w połączeniu z pionowymi znakami drogowymi.  Ich podstawową funkcją jest informowanie kierowców o sposobie prowadzenia ruchu. Mogą to być więc znaki informacyjne, ostrzegawcze, naprowadzające, ale również nakazujące lub zakazujące określonych działań. Mogą przyjmować bardzo różną formę – od linii ciągłych i przerywanych, podłużnych lub poprzecznych, po strzałki, napisy i oznaczenia specjalne. Ich znaczenie reguluje kodeks ruchu drogowego, a stosowanie się do nich jest tak samo obligatoryjne, jak w przypadku oznakowań pionowych.

Oznakowania poziome parkingów obejmują z kolei linie wyznaczające poszczególne miejsca parkingowe oraz strzałki, określające kierunek poruszania się po poszczególnych drogach manewrowych. Dodatkowo, na parkingach spotkać można również znaki specjalne, służące oznaczeniu miejsc o wyjątkowym przeznaczeniu, np. dla inwalidów lub kobiet w ciąży/rodzin z małymi dziećmi.

Oznakowanie poziome hal produkcyjnych i powierzchni magazynowych

Oznakowanie poziome dotyczy jednak nie tylko dróg publicznych. Tego typu oznakowania wymagane są również jako element organizacji i bezpieczeństwa pracy w halach produkcyjnych i magazynowych.

Malowanie linii na hali ma celu wyznaczenie dróg komunikacji wewnętrznej i możliwie najkrótszych dróg ewakuacyjnych dla personelu. W halach malowane są też przejścia i oznakowania BHP, a oznaczenia połaciowe wskazywać mogą na przykład miejsca odstawiania palet, składowania kontenerów czy wyznaczać poszczególne stanowiska pracy.

Oznakowanie poziome w magazynie musi dodatkowo spełniać szereg wymogów formalnych. Linie wyznaczające kierunek komunikacji wewnętrznej powinny być malowane w taki sposób, aby umożliwić minięcie się dwóch maszyn, na przykład wózków widłowych. Podczas ich malowania należy również uwzględnić konieczność zachowania odpowiedniego dystansu od miejsc składowania pionowego (regałów) i pól odkładczych.

Jakie warunki techniczne musi spełniać oznakowanie poziome?

Oznakowanie poziome hal produkcyjnych, powierzchni magazynowych, parkingów oraz dróg wymaga spełnienia określonych warunków, dotyczących ich czytelności oraz wyraźności. Oznaczenia takie:

  • powinny być dobrze widoczne, niezależnie od dostępnego oświetlenia czy warunków pogodowych,
  • muszą być malowane farbą o fakturze podobnej do podłoża, dużej wytrzymałości na ścieranie,
  • odporne na zabrudzenia i działanie substancji chemicznych, obecnych w środowisku pracy (np. smarów i rozpuszczalników)

W przypadku słabo oświetlonych parkingów i oznakowań drogowych wymagane jest często zastosowanie elementów odblaskowych, a także farb i taśm strukturalnych. Zastosowane materiały muszą być łatwe w aplikacji, bezpieczne oraz posiadać wszelkie niezbędne atesty, również te związane z przepisami z zakresu ochrony środowiska.

Właściciel hali odpowiada za prawidłowość i czytelność wykonania oznaczeń. Ze względu na ich duże znaczenia dla właściwej organizacji procesów produkcyjnych oraz bezpieczeństwa osób przebywających w takich miejscach, malowanie oznaczeń poziomych najlepiej zlecać firmie posiadającej doświadczenie w tym zakresie. Wyspecjalizowane firmy są w stanie wykonać wszelkie oznakowania szybko i efektywnie, w czasie przestoju lub zmniejszonego ruchu na hali, lub drodze. Dzięki temu proces oznaczania nie wpłynie znacząco na obniżenie wydajności produkcyjnej określonych miejsc.