Czym jest agrofobia?

Agrofobia – to słowo, które w dzisiejszych czasach zyskuje coraz większą uwagę. Ale czy naprawdę wiemy, co oznacza? Czy jest to po prostu niechęć do przestrzeni zewnętrznej, czy może coś znacznie …

Czy warto skorzystać z usług biura tłumaczeń?

W dobie globalizacji i rosnącej mobilności tłumaczenia językowe stały się koniecznością. Przekazywanie informacji w różnych językach jest niezbędne zarówno dla osób prywatnych, jak i firm działających na międzynarodowym rynku. Chociaż wiele …

Transport drogowy – co to?

Transport drogowy to jeden z kluczowych elementów współczesnej logistyki. W dobie globalizacji i rosnącego znaczenia handlu międzynarodowego, znaczenie tego sektora stale wzrasta. Ale co to jest transport drogowy? Aby dokładnie zrozumieć …

hala

Większość osób kojarzy oznakowanie poziome jako pasy i linie malowane na jezdniach. Linie ciągłe i przerywane, oznaczenia zjazdów do zatoczek autobusowych czy duże napisy TAXI w pobliżu postojów.  Oznakowanie tego typu mogą stanowić nie tylko uzupełniające oznaczenia stosowane w ruchu po drogach i autostradach, ale również elementy organizujące ruch na parkingach czy działalność  produkcyjną w halach produkcyjnych oraz magazynach. Czym jest oznakowanie poziome i jakie powinno spełniać warunki techniczne?

Oznakowanie poziome dróg i parkingów

Oznakowanie poziome dróg stanowi  jeden z elementów  systemu oznaczeń, służących organizacji ruchu kołowego po drogach publicznych. Oznaczenia takiego rodzaju występować mogą samodzielnie, często jednak odczytywać należy je w połączeniu z pionowymi znakami drogowymi.  Ich podstawową funkcją jest informowanie kierowców o sposobie prowadzenia ruchu. Mogą to być więc znaki informacyjne, ostrzegawcze, naprowadzające, ale również nakazujące lub zakazujące określonych działań. Mogą przyjmować bardzo różną formę – od linii ciągłych i przerywanych, podłużnych lub poprzecznych, po strzałki, napisy i oznaczenia specjalne. Ich znaczenie reguluje kodeks ruchu drogowego, a stosowanie się do nich jest tak samo obligatoryjne, jak w przypadku oznakowań pionowych.

Oznakowania poziome parkingów obejmują z kolei linie wyznaczające poszczególne miejsca parkingowe oraz strzałki, określające kierunek poruszania się po poszczególnych drogach manewrowych. Dodatkowo, na parkingach spotkać można również znaki specjalne, służące oznaczeniu miejsc o wyjątkowym przeznaczeniu, np. dla inwalidów lub kobiet w ciąży/rodzin z małymi dziećmi.

Oznakowanie poziome hal produkcyjnych i powierzchni magazynowych

Oznakowanie poziome dotyczy jednak nie tylko dróg publicznych. Tego typu oznakowania wymagane są również jako element organizacji i bezpieczeństwa pracy w halach produkcyjnych i magazynowych.

Malowanie linii na hali ma celu wyznaczenie dróg komunikacji wewnętrznej i możliwie najkrótszych dróg ewakuacyjnych dla personelu. W halach malowane są też przejścia i oznakowania BHP, a oznaczenia połaciowe wskazywać mogą na przykład miejsca odstawiania palet, składowania kontenerów czy wyznaczać poszczególne stanowiska pracy.

Oznakowanie poziome w magazynie musi dodatkowo spełniać szereg wymogów formalnych. Linie wyznaczające kierunek komunikacji wewnętrznej powinny być malowane w taki sposób, aby umożliwić minięcie się dwóch maszyn, na przykład wózków widłowych. Podczas ich malowania należy również uwzględnić konieczność zachowania odpowiedniego dystansu od miejsc składowania pionowego (regałów) i pól odkładczych.

Jakie warunki techniczne musi spełniać oznakowanie poziome?

Oznakowanie poziome hal produkcyjnych, powierzchni magazynowych, parkingów oraz dróg wymaga spełnienia określonych warunków, dotyczących ich czytelności oraz wyraźności. Oznaczenia takie:

  • powinny być dobrze widoczne, niezależnie od dostępnego oświetlenia czy warunków pogodowych,
  • muszą być malowane farbą o fakturze podobnej do podłoża, dużej wytrzymałości na ścieranie,
  • odporne na zabrudzenia i działanie substancji chemicznych, obecnych w środowisku pracy (np. smarów i rozpuszczalników)

W przypadku słabo oświetlonych parkingów i oznakowań drogowych wymagane jest często zastosowanie elementów odblaskowych, a także farb i taśm strukturalnych. Zastosowane materiały muszą być łatwe w aplikacji, bezpieczne oraz posiadać wszelkie niezbędne atesty, również te związane z przepisami z zakresu ochrony środowiska.

Właściciel hali odpowiada za prawidłowość i czytelność wykonania oznaczeń. Ze względu na ich duże znaczenia dla właściwej organizacji procesów produkcyjnych oraz bezpieczeństwa osób przebywających w takich miejscach, malowanie oznaczeń poziomych najlepiej zlecać firmie posiadającej doświadczenie w tym zakresie. Wyspecjalizowane firmy są w stanie wykonać wszelkie oznakowania szybko i efektywnie, w czasie przestoju lub zmniejszonego ruchu na hali, lub drodze. Dzięki temu proces oznaczania nie wpłynie znacząco na obniżenie wydajności produkcyjnej określonych miejsc.